Regulamin zajęć sportowych

 REGULAMIN SEKCJI PŁYWACKIEJ:

I. Członkostwo sekcji

1. Podstawowa umiejętność pływania – zaliczenie testu sprawnościowego u trenera.

2. Wypełnienie i podpisanie deklaracji członkowskiej przez opiekunów.

3. Posianie aktualnych badań od lekarza sportowego.

4. O przyjęciu do MSP AQUARIUS we wszystkich grupach wiekowych decyduje Zarząd klubu po pozytywnej opinii trenera poprzedzonej zajęciami sprawdzającymi na pływalni.

5. W przypadku braku wolnych miejsc nowych zawodników wpisuje się na listę rezerwową, skąd przechodzą do odpowiedniej grupy treningowej w kolejności zgłoszeń.

II. Zawodnik sekcji pływackiej  MSP AQUARIUS MYŚLENICE zobowiązany jest do:

1. Przestrzegania regulaminu Sekcji Pływackiej.

2. Systematycznego uczestnictwa w zajęciach treningowych.

3. Udziału w zawodach wytypowanych przez trenerów.

4. Bezwzględnego wykonywania poleceń trenera dotyczących organizacji zajęć.

5. Punktualnego stawiania się na treningi.

6. Zgłaszania trenerowi przed i w czasie zajęć problemów zdrowotnych.

7. Kulturalnego i zgodnego z wewnętrznym regulaminem zachowania się na terenie pływalni.

8. Dbania o sprzęt sportowy.

III. Warunki uczestnictwa w zawodach

1. Decyzję o zgłoszeniu zawodnika do zawodów podejmuje trener prowadzący grupę na podstawie osiąganych rezultatów i uczestnictwa w treningach. Zgłoszenia przyjmuje i wysyła trener.

2. Zawodnik ma obowiązek startu w zawodach, do których został zgłoszony.

3. Koszt wyjazdu na zawody i opłaty startowej ponosi zawodnik, również w przypadku nieobecności (wyjątek stanowi zwolnienie lekarskie lub przypadek losowy, o którym trener zostaje odpowiednio wcześniej powiadomiony tak, by zdążył wycofać zawodnika z list zgłoszeniowych i wyjazdowych).

4. Wyjazd na zawody odbywa się razem z grupą i pod opieką trenera prowadzącego grupę. Odstępstwem mogą być jedynie przypadki losowe zgłoszone trenerowi.

5. Wszelkie formalności związane z zawodami, w tym opłata startowa, opłata za przejazd lub zakwaterowanie zawodnik ma obowiązek uregulować u Trenera prowadzącego w wyznaczonym terminie.

6. Zawodnik ma  reprezentować Klub na zawodach w posiadanym stroju Klubowym (dres lub koszulka).

IV. Dyscyplina

1. Niesubordynacja, brak dyscypliny, stwarzanie sytuacji niebezpiecznych dla siebie i innych, dłuższa nieusprawiedliwiona nieobecność będą skutkowały przesunięciem do słabszej grupy, usunięciem z treningu (obozu, wyjazdu) a w przypadkach szczególnie uciążliwych usunięciem dyscyplinarnym z sekcji.

2. Rodzice/opiekunowie zawodników sekcji pływackiej MSP AQUARIUS są zobowiązani do informowania trenerów sekcji o planowanej nieobecności zawodnika na treningu lub zawodach (np. z powodu choroby, przy dłuższych nieobecnościach) lub ostatecznie usprawiedliwiania absencji po zaistniałym fakcie.

V. Postanowienia końcowe

1. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Zarządu MSP AQUARIUS MYŚLENICE.

2. Rzeczy nie ujęte w regulaminie pozostają w kwestii decyzyjnej Zarządu MSP AQUARIUS MYŚLENICE.

3. Złożenie deklaracji członkowskiej i uczestnictwo zawodnika w zajęciach treningowych oznacza akceptacje powyższego regulaminu.

 

REGULAMIN PROWADZONYCH ZAJĘĆ

1.Uczestnikami programu mogą być dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych z powiatu myślenickiego…..

2.Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie legitymacji szkolnej ,w celach ewidencyjnych i porządkowych

3.Uczestnicy programu składają deklaracje uczestnictwa ,która jest zgodą na przyjęcie warunków uczestnictwa niniejszego regulaminu i innych zasad wynikających z realizacji programu

4.Organizatorzy programu są zobowiązani  do ubezpieczenia uczestników grupowym ubezpieczeniem sportowym

5.Organizatorzy projektu zobowiązują się do zapewnienia dostępu do obiektu  sportowego, opiekę instruktorską i bezpieczne prowadzenie zajęć wynikających z programu

6.Każda grupa będzie objęta opieką instruktorską oraz organizacyjną

7.Dokumentacja zajęć będzie prowadzona w formie dziennika dla każdej grupy ,który uwzględni:

-listę uczestników(imię i nazwisko dziecka)

-frekwencje zajęć

8.Za dowóz dzieci zobowiązani są rodzice(prawni opiekunowie)

9.Przystapienie do zajęć z nauki pływania i doskonalenia obliguje do zapoznania się z regulaminem obowiązującym na pływalni AQUARIUS w Myślenicach

10.Uczestnicy są zobowiązani do  słuchania poleceń instruktorów

11.Uczestnicy są zobowiązani do punktualnego stawiania się na miejscu zbiórki

kwestionariusz-osobowy