Statut

STATUT

MYŚLENICKIEGO STOWARZYSZENIA PŁYWACKIEGO „AQUARIUS”

Przepisy ogólne

§ 1

Myślenickie Stowarzyszenie Pływackie „AQUARIUS” jest stowarzyszeniem sportowo-kulturalnym, zrzeszającym na zasadzie dobrowolności sportowców i miłośników pływania sportowego.

§2

Terenem działalności Myślenickiego Stowarzyszenia Pływackiego „AQUARIUS” jest

m. Myślenice i woj. małopolskie.

§3

Myślenickie Stowarzyszenie Pływackie „AQUARIUS” jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną. Stowarzyszenie działa pod patronatem

Centrum Wodnego „AQUARIUS”.

§4

Myślenickie Stowarzyszenie Pływackie „AQUARIUS” może prowadzić działalność indywidualną lub wchodzić w skład Okręgów sportowych.

§5

Godło, barwy i flagę Stowarzyszenia określa oddzielny regulamin.

Cel i sposób działania

§6

 1. MSP „AQUARIUS” jest stowarzyszeniem pływackim, prowadzącym szkolenie i przygotowującym zawodników do wyczynu sportowego.
 2. Stowarzyszenie dba o dobór najbardziej uzdolnionych sportowo dzieci i młodzieży, posiadających predyspozycje do wyczynowego uprawiania pływania.
 3. Stowarzyszenie organizuje i propaguje sport wyczynowy, wychowanie fizyczne i zdrowotne. Prowadzi zajęcia sportowe dla swoich członków w duchu olimpizmu, atmosferze koleżeństwa. Dba by sportowcy godnie reprezentowali barwy sportu polskiego i myślenickiego w kraju i zagranicą..

§7

Dla osiągnięcia swoich celów MSP „AQUARIUS”:

a.    Organizuje szkolenia sportowe, a w szczególności treningi, kursy i obozy
szkoleniowe.

b.    Przeprowadza zawody i imprezy sportowe oraz bierze udział w imprezach innych
organizacji sportowych.

c.    Zarządza mieniem Stowarzyszenia oraz zabezpiecza i udostępnia swoim członkom
sprzęt sportowy.

d.    Zapewnia zawodnikom opiekę sportowo – lekarską.

e.    Organizuje klubowe życie towarzyskie.

f.    Gromadzi   dokumentację   szkoleniową  i   historyczną  –  archiwalną  dotyczącą
działalności Stowarzyszenia.

g.    Rozwija sport masowy i rekreację wodną.

h.    Współpracuje  ze  szkolnictwem,   instytucjami  i  organizacjami  młodzieżowymi
i zawodowymi, inicjuje tworzenie klas sportowych oraz

– może prowadzić działalność wydawniczo — informacyjną,

– prowadzić działalność gospodarczą w zakresie produkcji i usług oraz obrotu

towarowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

– tworzyć fundacje, spółki i spółdzielnie oraz wnosić udziały do innych podmiotów

gospodarczych.

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§8

Stowarzyszenie zrzesza członków:

–          zwyczajnych,

–          wspierających,

–           honorowych.

a.    Członkiem zwyczajnym jest osoba fizyczna, która złożyła pisemną deklarację i została
przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia. Osoby (zawodnicy), które nie ukończyły 18 –
stu lat mogą być członkami Stowarzyszenia za zgodą rodziców lub opiekunów
prawnych, którzy do czasu uzyskania pełnoletniości będą ich reprezentować. Ponadto
rodzice lub opiekunowie mogą być członkami Stowarzyszenia na zasadzie członków
wspierających.

b.    Członkiem wspierającym jest osoba fizyczna lub prawna wnosząca wkład materialny
na rzecz Stowarzyszenia. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia
w oparciu o złożoną deklarację.

c.    Godność członka honorowego może być nadana osobie fizycznej, która położyła
wybitne zasługi dla Stowarzyszenia i rozwoju pływania w Myślenicach. Członkostwo
honorowe zostaje nadane w wyniku wniosku Zarządu MSP „AQUARIUS”
zatwierdzonego przez Zebranie Ogólne.

d.    Zawodnicy są członkami zwyczajnymi.

 

§9

1. Członkowie zwyczajni mają prawo:

a.    Wybierać władze Stowarzyszenia;

b.    Być wybieranymi do władz Stowarzyszenia za wyjątkiem osób zatrudnionych
w Stowarzyszeniu i pobierających wynagrodzenie;

c.    Uczestniczyć w zebraniach Stowarzyszenia;

d.    Nosić odznakę Stowarzyszenia;

e.    Korzystać z urządzeń sprzętu sportowego;

f.     Brać udział w zawodach, kursach, obozach i innych imprezach;

g.    Korzystać ze sportowej opieki i pomocy lekarskiej;

h. Organizować się w kołach, działających w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Zarząd.

2.  Członkowie wspierający mają prawo:

a.    Noszenia odznaki klubowej;

b.    Uczestniczenia w zebraniach Stowarzyszenia oraz zebraniach ogólnych;

c.    Korzystania z uprawnień przyznanych przez Zarząd.

3.  Członkowie honorowi mają wszystkie prawa przyznane członkom zwyczajnym oraz

prawo bezpłatnego wstępu na imprezy sportowe organizowane przez Stowarzyszenie.

 

§10

1. Członkowie Stowarzyszenia są obowiązani:

a.    Przestrzegać postanowień statutu i wydanych na jego podstawie regulaminów oraz
stosować się do uchwał Zarządu Stowarzyszenia;

b.    Brać czynny udział w działalności Stowarzyszenia, poprzez społeczną pomoc
w organizacji zawodów i innych imprez organizowanych przez Myślenickie
Stowarzyszenie Pływackie „AQUARIUS”;

c.    Strzec godności członka Stowarzyszenia i przestrzegać norm etycznych
i obyczajowych;

d.    Dbać o powierzony sprzęt sportowy;

e.    Regularnie opłacać składki członkowskie.

 

§11

1.  Za wzorowe wykonywanie zadań i obowiązków, za aktywną pracę nad rozwojem sportu
oraz wybitne osiągnięcia sportowe członkowie Stowarzyszenia mogą być wyróżnieni:

a.    pochwałą;

b.    dyplomem uznania;

c.    nagrodą.

2.  W przypadku szczególnych osiągnięć w działalności sportowej Zarząd Stowarzyszenia
występuje z wnioskiem o nadanie wyróżnienia do odpowiednich władz sportowych szczebla
regionalnego lub centralnego.

 

§12

1.   Za niestosowanie się do postanowień statutu i regulaminów oraz inne wykroczenia,
członkom zwyczajnym Stowarzyszenia mogą być wymierzone następujące kary:

a.    upomnienie;

b.    nagana;

c.    nagana z ostrzeżeniem;

d.    pozbawienie lub ograniczenie świadczeń;

e.    zawieszenie w prawach zawodnika;

f.     zawieszenie w prawach członka;

g.    wykluczenie ze Stowarzyszenia;

h.    kary wynikające ze statutów i regulaminów polskich związków sportowych.

2.   Szczegółowe przepisy o odpowiedzialności organizacyjnej i trybie postępowania przy
nakładaniu kar oraz pokrywaniu wyrządzonej szkody majątkowej określa odpowiedni
regulamin.

§13

1. Członkostwo ustaje w razie:

a.    Wystąpienia,

b.    Skreślenia z listy członków,

c.    Zwolnienia zawodnika.

 1. Wystąpienie winno być zgłoszone na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia.
 2. Skreślenie z listy członków następuje na mocy decyzji Zarządu w razie niepłacenia składek członkowskich przez okres trzech miesięcy.
 3. Wykluczenie może nastąpić na mocy orzeczenia Zarządu Stowarzyszenia w przypadku:

a.    Działania na szkodę Stowarzyszenia,

b.    Rażącego lub stałego nieprzestrzegania statutu lub regulaminów Stowarzyszenia.

Od decyzji Zarządu o wykluczeniu członka ma on prawo do odwołania się do decyzji Zebrania Ogólnego.

 1. Zwolnienie może być udzielone zawodnikowi przez Zarząd Stowarzyszenia na podstawie przepisów ustalonych przez władze i związki sportowe w sprawie zmiany barw klubowych.
 2. Na osobie, która przestała być członkiem ciąży obowiązek uregulowania wszystkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia.

Władze Myślenickiego Stowarzyszenia Pływackiego „AQUARIUS”

 

§ 14

Władzami MSP „AQUARIUS” są:

 1. Zebranie Ogólne,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§15

 1. Zebranie Ogólne jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Zebranie Ogólne może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§16

 1. W zebraniu ogólnym członków biorą udział członkowie MSP „AQUARTUS” lub osoby reprezentujące zawodników.
 2. W zebraniu ogólnym mogą uczestniczyć z głosem doradczym:

a.    przedstawiciele władz sportowych,

b.    zaproszeni goście.

Do kompetencji Zebrania Ogólnego należy:

 1. Wybór prezesa Zarządu i członków władz Stowarzyszenia.
 2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia.
 3. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 4. Uchwalenie programu działalności Stowarzyszenia.
 5. Uchwalenie statutu i jego zmian.
 6. Nadawanie godności członków honorowych Stowarzyszenia.
 7. Podejmowanie decyzji w innych sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia.
 8. Podejmowanie uchwały o zakończeniu działalności Stowarzyszenia.

9. Rozpatrywanie odwołań od postanowień Zarządu Myślenickiego Stowarzyszenia pływackiego „AQUARIUS”.

10. Akceptacja wzrostu wysokości składek członkowskich wnioskowanych przez Zarząd.

§18

Kadencja władz Stowarzyszenia trwa dwa lata.

§19

Zawiadomienie o zwyczajnym zebraniu ogólnym winno być ogłoszone przez Zarząd co najmniej na 14 dni przed jego terminem.

1.Zebranie ogólne członków uchwala regulamin obrad oraz wybiera przewodniczącego lub przewodniczącego i prezydium Zebrania Ogólnego oraz Komisje Problemowe.

2.Uchwały Zebrania Ogólnego zapadają zwykłą większością głosów w I terminie, przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, w II terminie bez względu na liczbę uprawnionych.

3.Uchwały Zebrania Ogólnego zapadają w głosowaniu jawnym, chyba że zebranie ogólne postanowi przeprowadzić głosowanie tajne.

§20

1.            Nadzwyczajne Zebranie Ogólne zwoływane jest przez Zarząd:

a.    Z inicjatywy Zarządu,

b.    Na żądanie Komisji Rewizyjnej,

c.    Na pisemne żądanie 1/3 członków Stowarzyszenia.

2.     Zarząd zobowiązany jest zwołać nadzwyczajne Zebranie Ogólne do 14 dni od daty
zgłoszenia wniosku.

3. Przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Zebrania Ogólnego są wyłącznie sprawy, dla których
zostało on zwołane.

ZARZĄD

§21

 1. W skład Zarządu wchodzi pięć osób, w tym: prezes, wiceprezesi, sekretarz oraz członkowie wybierani przez Zebranie Ogólne. Ilość członków Zarządu na bieżącą kadencję określa Zebranie Ogólne. W skład Zarządu nie mogą być wybierane osoby zatrudnione przez Stowarzyszenie i pobierające wynagrodzenie.
 2. W Zebraniu Zarządu mogą brać udział przewodniczący Komisji Rewizyjnej, trenerzy i instruktorzy, a także księgowe, jeśli nie są członkami Zarządu.
 3. Zarząd może uzupełnić swój skład w miejsce zwolnionych członków nie więcej jednak niż do 1/3. Ustępujący członkowie mogą być wybierani ponownie. Zmiany w składzie Zarządu Stowarzyszenia muszą być ogłoszone i zatwierdzone na najbliższym zebraniu w terminie do 30 dni
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz w miesiącu, przy czym pierwsze posiedzenie nowo wybranego Zarządu powinno odbyć się nie później niż 14 dni po Zebraniu Ogólnym.
 5. Zarząd reprezentuje na zewnątrz prezes, właściwy kompetencyjnie wiceprezes lub osoba

upoważniona przez Zarząd.

§22

Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia i czuwanie nad wykonaniem uchwal Zebrania Ogólnego.
 2. Uchwalenie budżetu Stowarzyszenia.
 3. Uchwalenie programów działania, planów rozwoju sportowego i bazy szkoleniowej.

4.   Uchwalanie lub zatwierdzanie regulaminów wewnętrznych, dysponowanie majątkiem
Stowarzyszenia w tym sprawowanie ogólnego nadzoru nad działalnością gospodarczą
Stowarzyszenia.

 1. Podejmowanie decyzji transferowych.
 2. Nadzór nad pracą administracji Stowarzyszenia.
 3. Udzielanie wyróżnień i kar określonych statutem.
 4. Podejmowanie inicjatyw w zakresie działalności gospodarczej i tworzenia fundacji bądź spółek i spółdzielni lub udział w nich w oparciu o obowiązujące zasady i przepisy.
 5. Rozpatrywanie innych spraw nie zastrzeżonych do kompetencji Zebrania Ogólnego.

 

§23

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu. W sprawach rozporządzania majątkiem Stowarzyszenia wymagana jest większość 2/3 głosów członków Zarządu.

 

§24

Szczegółowy zakres działania, podział pracy i organizację wewnętrzna Zarządu określa uchwalony przez niego regulamin.

§25

Zarząd powołuje w zależności od potrzeb komisje problemowe jako jego organy opiniodawcze.

 

KOMISJA REWIZYJNA

§26

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Zebranie Ogólne.
 2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.

§ 27

1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

a.    Kontrola gospodarki majątkowej Stowarzyszenia pod względem celowości,
oszczędności i legalności oraz kontrola zgodności ze statutem całokształtu
działalności Stowarzyszenia.

b.    Składanie sprawozdań na Zebraniu Ogólnym członków oraz stawianie wniosków o
udzielanie absolutorium Zarządowi.

2. Komisja Rewizyjna ma prawo żądać wyjaśnień od Zarządu Stowarzyszenia w sprawach określonych w ust. 1 pkt. Niniejszego paragrafu.

 

§ 28

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub jego zastępca mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§29

Szczegółowy zakres działania, organizację wewnętrzną i tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Komisję.

 

Prawa i obowiązki zawodników oraz szkoleniowców.

§30

Obowiązkiem zawodników jest prezentowanie postawy godnej sportowców RP, stałe podnoszenie poziomu sportowego, ambitne współzawodnictwo w zawodach sportowych, przestrzeganie zasad „fair play”, dbanie o honor MSP „AQUARIUS”.

 

§31

 1. Podstawowe zadania w zakresie pracy sportowo-szkoleniowej i wychowawczej Stowarzyszenia spoczywają na kadrze trenerskiej i instruktorskiej.
 2. Funkcję szkoleniowca / trenera, instruktora mogą spełniać osoby o wysokich kwalifikacjach fachowych i nienagannej postawie etycznej.
 3. Obowiązkiem szkoleniowca jest systematyczna dbałość o podnoszenie poziomu sportowego wszystkich podopiecznych zawodników, rozwój ich osobowości oraz wpajanie zasad „fair play”.

§32

Szczegółowe prawa i obowiązki zawodników, trenerów i instruktorów określają postanowienia ustawy o kulturze fizycznej oraz przepisy polskich związków sportowych.

 

Majątek Stowarzyszenia

§33

1.     Majątek Stowarzyszenia stanowią fundusze, ruchomości, prawa majątkowe oraz
nieruchomości nie będące własnością Skarbu Państwa.

2. Majątkiem Stowarzyszenia zarządza i rozporządza jego Zarząd.

§34

MSP „AQUARIUS” czerpie fundusze z:

 1. Wpływów ze składek członkowskich,
 2. Dotacji,

3. Dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,

4. Dochodów z imprez i wydawnictw,

5. Darowizn, spadków i zapisów,

§35

Przy składaniu w imieniu MSP „AQUARIUS” oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych niezbędne jest współdziałanie dwóch członków Zarządu. Składającymi oświadczenie powinien być Prezes lub / i Wiceprezes, skarbnik lub księgowy Stowarzyszenia.

§36

Do zatwierdzenia umów w bieżących sprawach gospodarczych w zakresie określonym przez Zarząd upoważniony jest Prezes lub jeden z Wiceprezesów oraz skarbnik lub księgowy.

 

Przepisy końcowe

§37

Jeśli statut nie stanowi inaczej, uchwały dotyczące działalności zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania jeśli jest członkiem Stowarzyszenia.

§38

Statut i zmiany statutu uchwala Zebranie Ogólne większością 2/3 głosów .

 

§39

Likwidacja Stowarzyszenia wymaga uchwały Zebrania Ogólnego Członków, Powziętej większością 2/3 głosów .

Uchwała o likwidacji Stowarzyszenia określa sposób likwidacji i cel na jaki przeznaczony zostanie majątek Stowarzyszenia.

 

§40

Prawo interpretacji statutu przysługuje walnemu zgromadzeniu członków Stowarzyszenia w oparciu o stanowisko Komisji Rewizyjnej.